Aanvullende huurvoorwaarden

 

Aanvullende huurvoorwaarden bij boeking sup huur en sup tocht 

Definities
Artikel A
A1 Naast de algemene voorwaarden van Bobla SUP & Surf, gelden aanvullende voorwaarden voor de SUP verhuur en SUP tochten van Bobla SUP & Surf.
A2 Bij tegenstrijdigheid in de algemene voorwaarden en de huur voorwaarden gelden bij SUP huur en SUP tochten altijd de aanvullende verhuur voorwaarden.
A3 Huurder: de natuurlijke persoon die als huurder de overeenkomst sluit.
A4Verhuurder: Bobla SUP & Surf, de ondernemer in deze overeenkomst.

A5 Boeking: vastgelegde opdracht voor SUP huur of SUP tocht tussen huurder en verhuurder die tot stand komt na betaling en ontvangst opdrachtbevestiging
A6 Huur overeenkomst: overeenkomst tussen huurder = deelnemer en verhuurder = Bobla SUP & Surf

A8 Gehuurde of verhuurde materialen: de door verhuurder beschikbaar gestelde producten aan huurder, bijvoorbeeld stand up paddle board (SUP), peddel, wetsuit, SUP vinnen en/of andere producten vermeld op de huur overeenkomst/boeking.

Algemeen
Artikel B
B1 Heb je al eens gesupt of ben je van mening dat je het prima zelf kan, dan kan je er ook voor kiezen om zonder begeleiding het water op te gaan.
B2 Er worden duidelijke instructies gegeven waar je wel en niet kan suppen. Je dient je te houden aan de instructies die voordat je het water op gaat zijn gegeven. Het is niet de bedoeling dat je de SUP ergens anders mee naar toe neemt dan de locatie die is aangegeven tijdens de instructie.
B3 Je bent zelf verantwoordelijk voor het fatsoenlijk omgaan met materiaal en de veiligheid van jezelf en anderen om je heen. We vragen je ook de natuur te respecteren.
B4 Er wordt van de huurder verwacht dat hij verklaart dat, als huurder en/of voor de persoon(en) voor wie hij deze boeking maakt:
- kennis heeft genomen van de algemene en aanvullende huur voorwaarden en hiermee akkoord gaat
- in het bezit is van een zwemdiploma
- in goede gezondheid verkeerd
- geen alcohol en/of drugs genuttigd heeft op de dag van of de dag voorafgaand aan de huurperiode
- ouder is dan 18 jaar
- indien minderjarige aanwezig zijn, verantwoording hiervoor neemt
B5 Betreft de boeking meerdere personen, zal op locatie verwacht worden dat alle personen de huurvoorwaarden ondertekenen.
B6 Er wordt van huurder verwacht dat hij de andere personen voor wie een boeking is gemaakt hiervan informeert over de algemene- en huur voorwaarden.
B7 Huurder verleent middels ondertekening / akkoord gaan met dit document toestemming aan de verhuurder om van hem/haar foto's te maken tijdens het uitoefenen van de SUP activiteiten en deze te plaatsen op haar website en/of social media ( tenzij expliciet aangegeven dat men dit niet wenst)

OVEREENKOMST EN PRIJS Artikel C

C1 De overeenkomst wordt aangegaan tussen huurder en verhuurder
C2 Het aanbod en de prijzen staan vermeld op de website www.boblasup.nl
C3 Een boeking wordt aangevraagd middels de website www.bolasup.nl 

C4 Na aanvraag via de website van Bobla SUP & Surf ontvangt de huurder een mail op het aangegeven e-mail adres met daarin gegevens hoe de boeking definitief gemaakt kan worden
C5 bij boeking en betaling gaat de huurder akkoord met de algemene voorwaarden alsmede de algemene verhuur voorwaarden
C6 Nadat de boeking online betaald is, is de boeking definitief
C7 Ook bij huur op locatie dient huurder akkoord te gaan met de waiver van Bobla SUP & Surf waarop deze aanvullende voorwaarden nogmaals staan uitgelegd, de huurprijs dient vooraf te worden betaald

HERROEPINGSRECHT BOEKING Artikel D

D1 De huurder heeft het recht gedurende 14 dagen na boeking, de boeking te annuleren
D2 Annulering is alleen mogelijk tot 24 uur voor de verhuur / boekingsdatum, anders is verhuurder het volledige bedrag verschuldigd.
D3 Indien huurder gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht dient hij/zij telefonisch contact op te nemen op 06-25102352 en/of een mail te sturen naar info@boblasup.nl. Bij geen gehoor dient verhuurder duidelijk zijn naam en terugbel gegevens achter te laten op de voicemail.

D4 Het reeds betaalde huurbedrag wordt binnen 14 dagen terug gestort op zijn/haar rekening na ontvangst van de e- mail.

HUURPERIODE EN VERPLICHTINGEN Artikel E

E1 Materiaal wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.
E2 Op locatie dient de waiver getekend te worden door elke huurder (en/of begeleiding van minderjarige huurder)

E3 De huurder is verplicht alle gehuurde materialen op het vooraf afgesproken tijdstip te retourneren bij verhuurder.

E4 Bij overschrijding van het afgesproken tijdstip worden de extra huurkosten doorberekend aan huurder naar boven en afgerond op volledige uren.
E5 De huurder dient zorgvuldig om te gaan met de gehuurde materialen en te gebruiken volgens de gegeven instructies van verhuurder.
E6 De huurder laat gehuurde materialen nimmer onbewaakt achter en is niet bevoegd de gehuurde materialen aan derde uit te lenen.
E7 De huurder dient verhuurde materialen onbeschadigd in te leveren aan verhuurder. Eventuele schades en/of vermissing van verhuurde materialen worden direct aan huurder doorberekend en dienen direct betaald te worden.

E8 De huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke WA-verzekering. Indien huurder geen WA-verzekering heeft dient hij dit vooraf aan te geven en is verhuurder gerechtigd de boeking te annuleren zonder teruggave van de reeds betaalde kosten.
E9 Verhuurder kan door onvoorziene omstandigheden (weer, veiligheid of andere) de boeking op ieder moment annuleren en een nieuwe boekingsdatum voorstellen of het huurbedrag terugstorten aan huurder. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op kostenvergoeding van de door huurder gemaakte kosten.

AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER Artikel F

F1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt als gevolg van gebruik van de gehuurde materialen, tenzij er sprake is van opzet en/of roekeloosheid aan de zijde van verhuurder.
F2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die derden lijden als gevolg van het gebruik door de huurder en/of derden aan wie huurder de verhuurde materialen ter beschikking heeft gesteld.

F3 Indien verhuurder aansprakelijk is dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat haar verzekering aan haar uitkeert.

Als er in deze tekst onduidelijkheden zijn of als je vragen hebt aarzel niet contact op te nemen!